Goodyear Yaz Kampanyası

Şirketimiz, gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak bahsedilecektir.) ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz: “Kişisel veri” : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, “Kişisel verilerin işlenmesi” : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “Veri işleyen” :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, “Veri kayıt sistemi”: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, “Veri sorumlusu”: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kanun kapsamında şirketimiz “veri sorumlusu” olarak addedilmektedir. Sanal Mağaza olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME, BEYAN ve ONAY FORMU” yazısı ile sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz: Kampanya yönetim, danışmanlık, kurgulama, reklam, tanıtım, organizasyon ve kampanya promosyonlarının mal ve/veya hizmet olarak tedariki ve pazarlama başta olmak üzere, “Sanal Mağaza” detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren Şirketimiz tarafından, söz konusu faaliyetlerin ve neticeten kampanya gereklerinin yerine getirilebilmesi amacı ile sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz (Kampanya katılım başvurusunda bulunurken belirttiğiniz (Adınız ve soyadınız, TC Kimlik Numaranız, adresiniz, promosyonlar çerçevesindeki tercihleriniz, gerekmesi halinde ödeme vasıtalarınız ve bunlara ilişkin bilgileriniz) depolanmakta, toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili olarak, düzenleyeceği ve yürüteceği kampanyalar çerçevesinde, Kampanya Katılım Koşullarında (Kampanya web sitesinde yer almaktadır) detayları belirtilen Kampanyalardan ve Kampanyalar çerçevesinde üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilerden temin edilecek promosyonlardan, tüketicilerin faydalandırılabilmelerinin sağlanması, tüketicilerin gerçekleştirecekleri kampanya katılım başvurularının, Kampanya Katılım Koşulları’na uygunluğunun denetlenmesi, tedarik edilecek tüm promosyonlar ile ilgili siz değerli tüketicilere geri dönüş sağlanarak kampanya çerçevesindeki yükümlülüklerimize uygun olarak bilgi aktarılması, bu hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, Şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetleri ve bunlar için yapılacak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları gibi çalışmaları gerçekleştirebilmek ve en nihayetinde sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacı ile işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilecek ve kullanılabilecektir. Sizlere Kampanyalar çerçevesinde taahhüt edilen promosyonların, kısacası mal veya hizmetlerin ifası için ve neticeten kampanya çerçevesindeki yükümlülüklerimizi eksiksiz ve kusursuz olarak Kampanya Katılım Koşulları’nda belirtildiği üzere yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin, açık rızanız ile firmamız ve firmamızın her bir kampanya çerçevesinde değişkenlik gösterecek tedarikçileri ile paylaşımı zaruridir. Belirtildiği üzere, Kişisel veriler kural olarak, sizlerin açık rızası olmaksızın işlenemez veya aktarılamaz. Ancak KVKK’nın 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi veya aktarılması mümkündür. Bu haller başlıca aşağıdaki gibidir: - Kanunlarda açıkça öngörülmesi. - Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Kişisel verilerin korunması, Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel verilerin işlenmesinde Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine ve şartlarına uyulmaktadır. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 6689 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri paylaşımında bulunan ilgili kişilerin hakları düzenlenmiştir. Bu çerçevede şirketimize başvurarak; 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6. 6689 Sayılı Kanun’un “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 7. Yukarıdaki 5. ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz ve Şirketimizin kampanyalar çerçevesinde mal/hizmet tedarik ettiği üçüncü gerçek veya tüzel kişiler, tedarikçiler, anlaşmalı acenteler, çağrı merkezimiz, kampanya web siteleri veya bunlarla sınırlı olmamak üzere paylaşımda bulunduğunuz her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, toplanabilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı, Şirketimizin kampanyalar çerçevesinde mal/hizmet tedarik ettiği üçüncü gerçek veya tüzel kişiler, anlaşmalı acenteler ve tedarikçi firmalar ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir. Şirketimiz, kampanyalar çerçevesinde promosyon uçak biletlerini anlaşmalı olduğu acentalar vasıtası ile tedarik etmekte olup, anlaşmalı acenteler, 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen seyahat acentalığı faaliyetlerini yerine getirirkenüçüncü. kişi tedarikçi firmalarla anlaşmalar yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik rezervasyon kayıtları gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, tarafınıza ait gerekli kişisel bilgileri, 3.kişi tedarikçi firmalar ile (konaklama firmaları, nakil, havayolu şirketleri, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar) paylaşmaktadır. Dolayısıyla şirketimiz, kişisel verilerinizi, yasal mevzuat ve düzenlemeler çeçevesinde ve sadece verilen kampanya yürütme ve yönetim hizmetlerinin ifası amacı ile, yetkili kılınmış kişi, kurum ve kuruluşlar ile turizm ve tüketici hukuku mevzuatı kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile şirketimiz ve birlikte çalıştığı acentalar ile ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir. BEYAN VE ONAY 1. İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formu, şirketimizin verdiği/vereceği kampanya hizmetlerinin ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesi'nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum. 2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, alt acenteleriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz ve/veya Şirketinizin alt acenteleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum / onay vermiyorum.
Goodyear ile paylaşmış olduğum kişisel bilgilerimin sadece Goodyear ve/veya tedarikçileri tarafından düzenlenecek bilimum kampanya ve benzeri faaliyetlerde taahhüt edilen hizmetlerin sunulması veya daha sonra düzenlenecek pazarlama, sadakat ve bunun gibi faaliyetlerde (yol yardım ve lastik sigortası hizmetleri vs... ) kullanılması için işlenmesine, yazılı ve/veya işitsel iletişim araçları ile tarafımla iletişime geçilmesine, bu suretle kişisel bilgilerimin Goodyear ve iştirakleri ile bağlı şirketleri tarafından işlenmesi, transfer edilmesi, kullanılması, saklanması ve paylaşılmasına muvafakat ettiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.”
VERİ İŞLEME VE AÇIKLAMA ONAY FORMUNU Okudum Kabul Ediyorum.
Kişisel Bilgilerimin kullanılması ile ilgili metni okudum ve onayladım.

İşlemi Tamamla
KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ! BİLGİLERİNİZ KONTROL EDİLDİKTEN SONRA HARCAMA ŞİFRENİZ TARAFINIZA SMS ve EMAİL İLE GÖNDERİLECEKTİR.

2018 YILI GOODYEAR YAZ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI

Bu kampanya Türkiye genelinde sadece kampanya uygulayıcısı olan Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından kampanya tarihleri olan 2 Nisan 2018 – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında 16 inç ve üzeri Goodyear marka 4x4, binek yaz lastiği veya binek dört mevsim lastik ürünlerinden tek seferde 4 (dört) adet satın alan, Türkiye’de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş gerçek ve tüzel kişilere, www.gooodyearclub.com.tr (“Kampanya Web Sitesi”) adresinde bulunan GOODYEAR CLUB YAZ KAMPANYASI linkine tıklayarak kampanya katılım koşullarını okumak, kabul etmek ve kendisine teslim edilecek kupon üzerinde yer alan aktivasyon koduyla uygun başvuruda bulunmak şartıyla ilgili başvuru adımlarını izlemeleri halinde 16 inç lastikler için 80 TL, 17 inç ve üzeri lastikleri için 200 TL değerinde www.gooodyearclub.com.tr alışveriş çeki hediye edilecektir.

 1. Kampanya, aşağıdaki koşulları kapsar ve katılımcılar kampanyaya katılmadan evvel bu koşulları eksiksiz okuyup, kabul ettikleri takdirde kampanyaya katılabilirler. Katılımcıların kampanyaya katılım başvurusunda bulunması halinde tüm kampanya şart ve koşullarının okunmuş ve kabul edilmiş olduğu varsayılır. Kampanyaya katılanların, işbu katılım koşullarının herhangi birine veya sürelere uymaması, eksik bilgi ve belge ibraz etmesi halinde yapılan başvuru geçersiz sayılır ve katılımcı kampanyadan faydalanamaz, kendisine ilave bir hak tanınmaz.

 1. Kampanya katılımcısının, alışveriş fiş/fatura üzerinde bulunan tarih itibarıyla 1 (bir) ay içerisinde, www.gooodyearclub.com.tr sitesinde bulunan GOODYEAR CLUB YAZ KAMPANYASI linkine tıklayarak kendisine teslim edilecek kupon üzerinde yer alan aktivasyon kodu ve satış faturasıyla başvuruda bulunması gerekmektedir. Kampanya web sitesine giriş yapılıp istenilen bilgiler doldurulduktan ve fatura yüklendikten sonra başvuru değerlendirmeye alınır.

 1. Başvurunun kampanya düzenleyicisine ulaşması itibarıyla 5 (beş) iş günü içerisinde, kampanya katılımcısının başvuru formunda belirtmiş oldukları cep telefonu numaralarına başvurunun ulaştığına dair bilgilendirme SMS’i gönderilecektir.

 1. Yapılan başvuru geçerli ise, hak kazanmış olduğu tutar bir şifreye tanımlanarak başvuru formunda belirtmiş oldukları cep telefonu numaralarına SMS yolu ile gönderilecektir. Katılımcı, söz konusu bilgilendirme mesajını almasının akabinde www.gooodyearclub.com.tr’ye girip gerekli üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra kendine verilen şifre ile belirlenen ürünler içerisinde tanımlanan tutarda alışveriş yapabilecektir.

 1. Kampanya çerçevesinde sağlanan alışveriş çeki, ilgili çek değerinden yüksek alımlarda indirim amacıyla kullanılamaz, başka kampanyalarla birleştirilemez.

 1. Alışveriş çekinin son geçerlilik tarihi 01 Ağustos 2018’dir ve bu tarihten sonra katılımcıya gönderilen şifreye tanımlanan harcama tutarı silinecek ve kullanılamayacaktır.

 1. Kampanyaya sadece yukarıda yer verilmekte olan boyutlarda, Goodyear marka binek yaz lastikleri 4x4 lastikler ve dört mevsim lastikler dahildir. Ticari ve hafif ticari araç lastiği alımlarıyla filo satışları kampanya kapsamı dışındadır.

 1. Kampanya, sadece kampanya uygulayıcısı Goodyear bayileri ve satış noktalarında geçerli olup, internet üzerinden yapılacak lastik alımları kampanya kapsamı dışındadır.

 1. Kampanya aktivasyonu için kullanılan cep telefonu ve sisteme yüklenen fatura sadece 1 (bir) aktivasyon için geçerlidir. Aynı fatura ve telefonla birden fazla yapılan kampanya girişi geçerli olmayacaktır.

 1. Katılımcı kampanyadan yalnızca 2 (iki) kez faydalanabilir. 2 (iki) katılım için ayrı cep telefonu ve faturayla aktivasyon yapılması gerekmektedir.

 1. Kampanya çerçevesinde tedarik edilecek alışveriş çeki hiçbir şekilde nakde/ödemeye/para iadesine dönüşemez ve/veya parasal karşılığı talep edilemez, satılamaz, ticarete konu edilemez, herhangi bir şekilde takas ve iade yapılamaz.

 1. Kampanyaya katılanlar kampanyadan yararlanmak için paylaşmış olduğu kişisel bilgilerin Goodyear tarafından işlenmesine, kendi iştirakleri arasında olmak üzere gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında transfer edilmesine, kampanyanın sona erme tarihinden sonra düzenlenecek kampanya ve pazarlama faaliyetlerinde de kullanılmasına muvafakat etmiş olduğu, söz konusu kampanya ve pazarlama faaliyetlerinde kendisiyle iletişime geçilmesine onay vermekte olduğu kabul etmektedir

 1. Kampanya şartlarına uymayan bir durum tespit edildiğinde, Sanal Mağaza ve Goodyear, söz konusu promosyon haklarını kayıtsız şartsız iptal etme hakkını saklı tutar veya katılımcılardan kampanyaya katılım için gerekli olan ürünlerin alışverişini ispatlayan fiş veya faturanın aslını ibraz etmesini talep edebilir.

 1. Katılımcılar, kampanyaya bağlı katılım esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek herhangi bir sorundan, kendisinin her türlü ihmal ve kusurlarından kaynaklanabilecek maddi, manevi, bedeni bir zarar veya ziyandan, çalıntı eşyadan, herhangi bir kaza veya benzeri bir zarar görmesinden dolayı doğrudan veya dolaylı olarak Sanal Mağaza ve Goodyear’ı sorumlu tutamaz. Katılımcı bu halde, bu firmalardan herhangi bir tazminat veya sair ödeme talep etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. İşbu kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

 1. Kampanya 6000 adet alışveriş çekiyle sınırlı olup Goodyear, kampanyayı herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle iptal etme ve/veya kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.

 1. İşbu kampanya GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. adına SANAL MAĞAZACILIK BİLGİSAYAR HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.tarafından yürütülmektedir. Kampanyayla ilgili tüm sorularınız ve detaylı bilgi talepleriniz için irtibat bilgileri aşağıdaki gibidir.

SANAL MAĞAZACILIK Lojistik Merkezi, Veysel Karani Mah. Zaloğlu Rüstem Cad. No: 5 34885 Samandıra / İstanbul / TÜRKİYE İrtibat Numarası: 0216 538 52 74 Hafta içi pazartesi – cuma / 9:00 – 18:00 (Türkiye Cumhuriyeti resmi tatil günlerinde danışma hattı hizmeti verilmemektedir.)

HEDİYE SİPARİŞİ VERİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bütün ürünler fabrikasyon hatalarına karşı imalatçı ve ithalatçı firmaların garantileri altındadır.

Ürünler stoklarla sınırlıdır.

Katalogda yer alan ürünlerde model, renk ve desen değişikliği olabilir ve / veya seçtiğiniz hediyenin temin edilememesi durumunda muadil ürün tarafınıza gönderilir.

Seçilen ürünlerin teslimat adresleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olmalıdır.

Goodyear ve / veya Sanal Mağaza gerekli gördüğü takdirde katalogda yer alan ürünlerin bir kısmını katalogdan çıkarabilir, mevcut ürünleri bir başkası ile değiştirebilir.

Ürünler hiçbir şekilde nakde çevrilemez.

Dijtital hediye çekleri hariç tüm ürünler tarafınıza kargo ile gönderilmektedir. Bu çerçevede adres bilgilerinizi lütfen eksiksiz ve tam olarak doldurunuz.

Dijital hediye çekleri tarafınıza EMAIL yolu ile gönderilir. Bu çerçevede EMAIL bilgilerinizi lütfen eksiksiz ve tam olarak doldurunuz.

Lütfen ürünler kargo ile size ulaştığında sağlam, eksiksiz ve istediğiniz ürünler olduğunu kontrol etmeden almayınız, kargo teslim belgesini imzalamayınız. Eğer üründe bir tahribat mevcut ise ya da ürün hasarlı, eksik ya da talep ettiğinizin dışında çıkarsa ürünü almayıp kargo görevlisine iade ediniz. Ürünler teslim alındıktan sonra eksik ya da hasarlı şikâyetleri kabul edilmeyecektir.

Tüm ürünler, üretici ve satıcı firmaların garantisi altındadır. Ürün teslim alındıktan sonra eğer bir arıza ortaya çıkarsa müşterilerimizin ürünle ilgili üretici veya satıcı firmalara ve/veya yetkili servislere başvurması gerekir.

Almış olduğunuz ürünü kullanmadan, orijinal kutusunu tahrip etmeden teslim tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde teslim aldığınız şekli ile iade edebilirsiniz.

Dijital Hediye çekleri sipariş edildikten sonra iptal ve iade edilemez.

Garanti & İade & İptal

Bütün ürünler fabrikasyon hatalarına karşı imalatçı ve ithalatçı firmaların garantileri altındadır.

Ürün müşteriye sağlam olarak ulaştıktan sonra ortaya çıkabilecek arizalar için, müşterilerimizin ürünle ilgili üretici veya satıcı firmalara başvurması gerekmektedir.

http://goodyearclub.com.tr ‘ dan alışveriş yapan tüm müşteriler aşağıda yazılı Garanti ve İade şartlarını kabul etmiş sayılır.

Öte yandan satın aldığınız ürünü kargodan teslim aldığınız günden itibaren 7 gün içinde Goodyearclub destek hattına başvuruda bulunarak aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilirsiniz.

İadeler mutlak surette kullanılmamış ve orijinal kutu/ambalajında olmalıdır. Bütün standart aksesuarlar ürün ile birlikte hasarsız ve tam olarak gönderilmelidir.

Ayni şekilde Fatura da iade ürün ile birlikte gönderilmelidir.

İade ürünler ARAS KARGO aracılığı ile gönderilmelidir.

Ürünler siz değerli müşterilerimize sağlam olarak ulaştıktan sonra ortaya çıkabilecek arızalar için öncelikle ilgili üretici veya ithalatçı firmanın Yetkili Teknik servislerine başvurmanız gerekmektedir. Firmamıza yapacağınız başvurular Yetkili Teknik servislerin tutmuş oldukları raporlar ışığında değerlendirilecektir.

Sanal Mağaza tarafından kabul edilen iadeler için müşterilere yeni ürün sevk edilir.

Siparişin tamamen iptal edildiği hallerde iptal işleminin kesinleşmesinden en geç 1 ay sonra TL / Para bedeli hesabınıza yatar.

Telefon, fotoğraf makinesi, taşınabilir ve görüntülü elektronik cihazlar vb. için; ürün ekranında yer alan koruma bandı çıkarılmamış olmalıdır. Ekranda ve cihazın diğer yerlerinde çizik, hasar, darbe, sıvıteması vs. olmamalıdır.

Tüketicinin özel istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler iade edilemez.

Her türlü Kozmetik Ürünler ve Kişisel Bakim Ürünleri, Her türlü yazılım, Her türlü işlemci(CPU) Program, DVD, VCD, CD ve Kasetlerin, Bilgisayar ve Kırtasiye sarf malzemelerin (toner, kartuş, şerit vb.) ancak ambalajları açılmamış olması şartı ile iadesi kabul edilir.

İade gönderimi için adres :

SANAL MAĞAZA Lojistik Merkezi, Veysel Karani Mah. Zaloglu Rüstem Cad. No:5, 34885 Samandıra / İstanbul / TÜRKIYE

Tipografik hataların hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmadığı gibi, bu durumdan Goodyear ve Sanal Mağaza sorumlu tutulamaz.dapsatkazan.com

Giriş Yapdapsatkazan.com

Yeni ÜyeMail Adresinize Gelen Aktivasyon Kodunu Girinizdapsatkazan.com

Şifremi unuttumX